MAXI BUS

ANGLIA

LONDYN
CARDIFF
Brighton
HULL
Halifax
Birmingham
Leeds
Darlington
Stoke-on-trent
Ofxord
York
Stonehenge
POLSKA - 
bus
przewozy
Przeprowadzki
Kraków
Zamość
Rzeszów
Wrocław
Warszawa
Katowice
Poznań
Gliwice
ŁÓDŹ
busy do Anglii
Tel. 48 537 897 897

BUSY DO ANGLII

MAXI BUS

Busy do Anglii


    CENNIK  -  MAXIBUS     

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ “MAXI BUS”


§ 1

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę MAXI BUS. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników MAXI BUS oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu usług.

§ 2

MAXI BUS zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, podwykonawcom.

§ 3

Usługa świadczona przez firmę MAXI BUS polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich  podwykonawców.MAXI BUS świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób, na który posiada odpowiednią Licencję.

§ 4

Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.maxibus.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

§ 5

W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt. Przesyłki niedoręczone, pomimo prób doręczenia oraz awizowania, uważane są za doręczone oraz przechowywane są w magazynie do momentu ich osobistego odbioru przez odbiorcę/nadawcę na ich koszt. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.

§ 6

Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu MAXI BUS lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie MAXI BUS przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.

§ 7

Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę kurierowi lub jego podwykonawcy w uzgodnionym dniu w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

§ 8

Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn.     być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji.MAXI BUS nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.

§ 9

Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 10

Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.

§ 11

Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:
– Artykuły akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe, itp.).
– Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
– Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych  warunków przewozu
– Rośliny żywe i zwierzęta
– Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
– Dzieła sztuki, antyki
– Kamienie i metale szlachetne
– Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
– Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i
urządzeń transportowych
– Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały
łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
– Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
– Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa

§ 12

MAXI BUS nie przyjmuje do obsługi logistycznej rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, wymagających specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.

§ 13

Firma MAXI BUS nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez MAXI BUS lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.

§ 14

W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie MAXI BUS z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§  15

Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres  ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.

§ 16

MAXI BUS lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.

§ 17

Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.

§ 18

Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.

§ 19

Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

§ 20

Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie MAXI BUS wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

§ 21

MAXI BUS ponosi odpowiedzialność za ewentualne zawinione zagubienie przesyłki, ubytek lub uszkodzenie, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy rzeczywistej wartości.

MAXI BUS zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta, uszkodzenie lawety, uszkodzenie przyczepy) lub z powodów ekonomicznych (niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.

§ 22

MAXI BUS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich.

§ 23

MAXI BUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli:
A. przesyłka została  źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości
odbiorcy);
B. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby
C. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną;
D. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się deklarowanymi;

MAXI BUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one w sposób nieprzewidziany oraz niecelowy (awaria auta, wypadek, kontrole).

§ 24

Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

§  25

W terminie do 7 dni od dnia spisania protokołu o stanie przesyłki, reklamujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji oraz do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową na adres biuro.szybkibusik@gmail.com Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową przyjęcia reklamacji.

Wszelkie uwagi, skargi, roszczenia, dyspozycje należy kierować drogą mailową na adres biuro.szybkibusik@gmail.com – będą one niezwłocznie rozpatrywane.

§ 26

Reklamacja musi zawierać:
A. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego;
B. tytuł reklamacji;
C. kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu,
paragony, faktury);
D. kopię listu przewozowego;

§ 27

Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

§ 28

W terminie 40 dni od otrzymania pełnej dokumentacji MAXI bus powiadamia reklamującego drogą e-mailową o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji oraz informuje o powodach podjętej decyzji.

§ 29

MAXI BUS chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

§ 30

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez MAXI BUS oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

§ 31

Przewóz osób:
Z przewozu może skorzystać każdy kto posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. W cenę przejazdu wliczony jest bagaż w postaci dwóch toreb podróżnych oraz bagaż podręczny. Bagaż dodatkowy oraz inne rzeczy zabierany w ramach wolnego miejsca, za opłatą ustaloną przez kierowcę. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe lub zakłócające porządek zostają usunięte z pojazdu bez prawa do zwrotu kosztów przejazdu. Kierowcy pojazdu mogą również odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu w pojeździe oraz uciążliwych dla innych pasażerów.

§ 32

Postanowienia końcowe :
A.Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.
B.Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki/rzeczy lub zamówieniem przejazdu.
C.Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.


PAMIĘTAJ!
KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE. W PACZKACH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.: ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, TYTONIU ORAZ INNYCH WYROBÓW OBJĘTYCH AKCYZĄ. PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.